Livestream Shop 贊助商

在working-dog被查看次數最多的犬隻檔案

你想查看什麽?:   繁殖:
排名 犬隻 犬主 到訪者
1 Chevalric's Gladly Gaia
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 10.05.2016
錦標賽的參與: 0
Heike Johannsen
Heike Johannsen
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
4.373
2 Ruben vom Lindelbrunn
繁殖: 巨型史納沙
出生日期: 20.02.2015
錦標賽的參與: 0
3.768
3 Belgian Tigers Jakob
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 28.07.2015
錦標賽的參與: 1
Mario Reichelt
Mario Reichelt
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
3.137
4. Jen-Ager's Pan
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 11.12.2014
錦標賽的參與: 0
bene borges
bene borges
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
3.108
5. Eros vom tapferen Krieger
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 29.12.2013
錦標賽的參與: 2
Carina Wagner
Carina Wagner
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.959
6. Pike del Lupo Nero
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 29.01.2007
錦標賽的參與: 4
Petra Schacht
Petra Schacht
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.946
7. Dextr Srdce perly Bohemie
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 04.08.2011
錦標賽的參與: 0
bene borges
bene borges
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.807
8. Bolle Ja Na Ka
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 30.05.2011
錦標賽的參與: 8
Gary Hanrahan
Gary Hanrahan
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.748
9. Haras van d'Acren
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 24.07.2008
錦標賽的參與: 0
Johan OJT Limbourg
Johan OJT Limbourg
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.661
10. Meisterhaft Macho
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 24.10.2013
錦標賽的參與: 1
Robert Storm
Robert Storm
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.603
11. Belmond aus der Königshöhle
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 17.05.2014
錦標賽的參與: 0
Wei伟 Li李
Wei伟 Li李
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.499
12. Jedi Bohemia Col-Bri
繁殖: 洛威拿
出生日期: 10.11.2015
錦標賽的參與: 0
Heike Johannsen
Heike Johannsen
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.490
13. Yagus van de Duvetorre
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 19.08.1999
錦標賽的參與: 9
Mario Verslype
Mario Verslype
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.394
14. Hasco van de Duvetorre
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 19.09.2008
錦標賽的參與: 7
Mario Verslype
Mario Verslype
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.316
15. Henrik vom Wolfsheim
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 22.05.2012
錦標賽的參與: 12
David Buss
David Buss
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.296
16. Vegas von der Burg Hinte
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 08.03.2014
錦標賽的參與: 2
Christian mieck
Christian mieck
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.265
17. Phalco van de Duvetorre
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 27.07.2016
錦標賽的參與: 0
Mario Verslype
Mario Verslype
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.200
18. Anuk vom Weinbergblick
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 23.11.2016
錦標賽的參與: 0
Claudia Fischli
Claudia Fischli
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.196
19. Jina van de Moerepoort
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 11.08.2010
錦標賽的參與: 0
Florent Meisterhaft
Florent Meisterhaft
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.196
20. Vucan von Peroh
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 28.04.2012
錦標賽的參與: 8
Peter Rohde (SV)
Peter Rohde (SV)
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.150
21. Tom Turbo vom Hause Gürtler
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 18.12.2016
錦標賽的參與: 0
Sabine u. Joe Gürtler
Sabine u. Joe Gürtler
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.146
22. Uno Tri Duby
繁殖: 德國牧羊犬
出生日期: 10.03.2014
錦標賽的參與: 0
Radka Bořutová
Radka Bořutová
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.111
23. Green Dragon Margot
繁殖: 鬥牛獒
出生日期: 02.06.2008
錦標賽的參與: 0
2.104
24. Mal Meisterhaft
繁殖: 比利時牧羊犬
出生日期: 24.10.2013
錦標賽的參與: 0
Florent Meisterhaft
Florent Meisterhaft
城市: 只供註冊會員觀看
國家: 只供註冊會員觀看
2.069
25.