Livestream Shop 贊助商

在working-dog最多人關注的繁殖

你想查看什麽?:   繁殖:
排名 繁殖資料 犬隻 母犬 到訪者
1
犬舍:
vom Kapbusch
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Lobo von Schloß Winnental

Lobo von Schloß Winnental

Jacky vom Kapbusch

Jacky vom Kapbusch

1.034
2
犬舍:
von der Eselsburg
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Orry von der Laue

Orry von der Laue

Walett von der Eselsburg

Walett von der Eselsburg

904
3
犬舍:
vom Taubergießen
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Baxter vom Hasper Hammer

Baxter vom Hasper Hammer

Yvie vom Taubergießen

Yvie vom Taubergießen

794
4.
犬舍:
Polsmaten
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Terror vom Cap Arkona

Terror vom Cap Arkona

Costa Polsmaten

Costa Polsmaten

723
5.
犬舍:
vom Spektefeld
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Duke vom Spektefeld

Duke vom Spektefeld

Quiche vom Löwenwappen

Quiche vom Löwenwappen

699
6.
犬舍:
von Walshagen (Zuchtmiete)
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Bosco vom Wolfsbankring

Bosco vom Wolfsbankring

Gipsy vom Wolfsheim

Gipsy vom Wolfsheim

693
7.
犬舍:
vom Scharstorfer Grund
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Fin vom Hexenkeller

Fin vom Hexenkeller

Jana vom Jaroleif (INT)

Jana vom Jaroleif (INT)

670
8.
犬舍:
Fluchtweg (Zuchtmiete)
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Vucan von Peroh

Vucan von Peroh

Sally vom Fluchtweg

Sally vom Fluchtweg

640
9.
犬舍:
langbao
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Feery vom Röhnsaler Bach

Feery vom Röhnsaler Bach

Vasca z Danaru

Vasca z Danaru

633
10.
犬舍:
vom Wieratal
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Henrik vom Wolfsheim

Henrik vom Wolfsheim

Yin vom Wieratal

Yin vom Wieratal

631
11.
犬舍:
vom Ruhbachtal
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Vegas von der Burg Hinte

Vegas von der Burg Hinte

Gwenda vom Zauberschlößchen

Gwenda vom Zauberschlößchen

620
12.
犬舍:
vom Schloß Guttenburg
繁殖:
德國牧羊犬
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看
街道:
只供註冊會員觀看
城市:
只供註冊會員觀看
國家:
只供註冊會員觀看
Ares vom Rabenhorst

Ares vom Rabenhorst